VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRIMADENT s.r.o.

 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online rezervácie služieb a zdravotníckych výkonov poskytovaných zubnou ambulanciou Primadent, s.r.o. (IČO: 36 427 349, so sídlom: Moyzesova 1420, 022 01 Čadca), využívanie online rezervačného systému zubnej ambulancie platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom / pacientom (ďalej len „pacientom“) prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.

 

1.2 Pacient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Pacientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je pacient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ zubnej ambulancie si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa zubnej praxe. Pokiaľ pacient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ zubne ambulancie ho žiada, aby online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie pacient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

 

1.3 Každý pacient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.

 

1.4 Používaním online rezervačného systému pacient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

 

2 REZERVÁCIA TERMÍNU OŠETRENIA

 

2.1 Pri online rezervácií má pacient možnosť vyhľadať si aktuálne dostupný termín v zubnej ambulancii podľa zadaných kritérií (žiadaný zákrok / problém, ošetrujúci zubný lekár, dátum a hodina / čas ošetrenia).

 

2.2 Po zadaní kritérií pacient vyplní všetky povinné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail a telefonický kontakt).

 

2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov a po realizácii predautorizácie platby kreditnou / debetnou kartou v zmysle týchto VOP je pacientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie  s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie.

 

2.4 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je pacient oprávnený obrátiť sa na recepciu zubnej ambulancii telefonicky na čísle: : +041 / 433 34 66 alebo emailom: info@primadent.sk

 

3 PLATBA

 

3.1 Platbu za objednaný termín je možné realizovať výhradne prostredníctvom platby kartou online cez virtuálny POS terminál platobnými kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club (služba CardPay poskytovaná spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava 1, ICO: 36 854 140, Zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka cislo: 4314/B).

 

3.2 Pri objednaní termínu je pacient povinný vykonať predautorizáciu platby / blokáciu finančných prostriedkov na jeho kreditnej / debetnej karte  vo výške celkovej ceny za vstupné vyšetrenie. Z uvedeného dôvodu je pri online rezervácií od pacienta požadované číslo kreditnej / debetnej karty a ďalšie verifikačné údaje (CV kód, dátum exspirácie, prípadne 3D secure kód). Potvrdením rezervácie dáva pacient súhlas na predautorizáciu kreditnej / debetnej karty v prospech zubnej ambulancie Primadent, s.r.o.

 

3.3 V zmysle obchodných podmienok Československá obchodná banka, a.s. je blokácia finančných prostriedkov možná maximálne po dobu 14 dní v závislosti od typu platobnej karty.

 

3.4 Predautorizácia znamená garantovanú rezerváciu, ktorá bude zrušená po príchode pacienta do zubnej ambulancie Primadent, s.r.o. a zaplatení celkovej ceny za služby na recepcii.

 

3.5 Postup a činnosť zubnej ambulancie vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie pacienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov s technológiou 3D Secure, ktoré garantujú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii platby pacientom.

 

4 ZMENA, ZRUŠENIE A REKLAMÁCIA REZERVÁCIE

 

4.1 Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany pacienta je možné uskutočniť telefonicky na čísle: +041 / 433 34 66. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je pacient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané pacientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online rezervácie. Pokiaľ pacient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných dôvodov vyhovieť, zubná ambulancia Primadent, s.r.o. uskutoční všetky kroky za účelom vyhotovenia požiadavkám pacienta, avšak zubná ambulancia Primadent, s.r.o. nie je povinná požiadavke pacienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a pacientovi nevzniká nárok na náhradu škody, či akékoľvek iné plnenie zo strany zubnej ambulancie Priamdent, s.r.o. z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.

 

4.2 V prípade nedostavenia sa rezervovaný termín vzniká zubnej ambulancii Primadent, s.r.o. nárok na poplatok vo výške 100% blokovaných finančných prostriedkov pacienta na jeho kreditnej / debetnej karte.

 

4.3 V prípade zrušenia rezervácie alebo v prípade nedostavenia sa rezervovaný termín v mimoriadných prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je zubná ambulancia Primadent, s.r.o. oprávnená vzdať sa nároku na úhradu poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine zrušenie rezervácie alebo nedostavenia sa rezervovaný termín pacientom.

 

4.4 V prípade zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa na rezervovaný termín pacientom zašle zubná ambulancia Primadent, s.r.o. e-mailom oznámenie o uplatnení nároku zubnej ambulancie na poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa zrušenia rezervácie alebo odo dňa nedostavenia sa na rezervovaný termín pacientom.

 

5 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

5.1 Zubná ambulancia Primadent, s.r.o., Moyzesova 1420, 022 01 Čadca, IČO: 36 427 349, zapísaná v OR vedenom OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15891/L, (ďalej len Primadent, s.r.o.) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

 

5.2 Zubná ambulancia Primadent, s.r.o., spracúva osobné údaje pacientov za účelom online rezervácie služieb a zdravotníckych výkonov poskytovaných zubnou ambulanciou. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – online rezervácie služieb a zdravotníckych výkonov poskytovaných zubnou ambulanciou, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel online rezervácie služieb a zdravotníckych výkonov sú zubnou ambulanciou Primadent, s.r.o., spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

 

5.3 Zubná ambulancia Primadent, s.r.o. spracúva osobné údaje pacienta v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefonický kontakt na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže pacient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

5.4 Zubná ambulancia Primadent, s.r.o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže pacient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Pacient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom, pričom pacient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

 

5.5 Zubná ambulancia Primadent, s.r.o. používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie pacientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Primadent, s.r.o. neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu pacienta klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom.

 

5.6 Zubná ambulancia Primadent, s.r.o. v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, Primadent, s.r.o. vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

5.7 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej zubnej ambulancii Primadent, s.r.o. žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

 

5.8 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Primadent, s.r.o. je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

5.9 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

 

5.10 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

 

5.11 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

6.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

 

6.3 Pacient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Zubná ambulancia Primadent, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa hotela rezervacia.primadent.sk/vop

 

6.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2019.